Dokumenty prosimy wypełniać niebieskim długopisem.

Ewidencja czasu pracy za lata poprzednie

[DOC] Ewidencja czasu pracy

Inne dokumenty

Dokumenty obowiązujące od 2015

[DOC] Zgłoszenie wyjazdu pracownika UAM za granicę (wniosek należy składać najpóźniej 14 dni przed planowanym wyjazdem)

Dokumenty obowiązujące od 2014

[DOC] Oświadczenie Pracownika / Wykonawcy na potrzeby projektu „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w jęz. angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry” Nr UDA-POKL.04.01.01-00-019/10 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 

[DOC] Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Obowiązujące od 2013

[DOC] Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem UAM

[DOC] Rachunek do umowy

[DOC] Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

[DOC] Umowa o stworzenie programu komputerowego i o przeniesienie autorskich praw majątkowych

[DOC] Umowa o dzieło

[DOC] Umowa zlecenie

[DOC] Zapotrzebowanie

[DOC] Lista obecności

[DOC] Potwierdzenie odbioru stypendium dla profesora wizytującego

[DOC] Podanie o zatrudnienie

[DOC] Oświadczenie Pracownika/Wykonawcy na potrzeby projektu

[DOC] Wniosek o przyjęcie cudzoziemca

[DOC] Rozliczenie z zaliczki z zagranicznych środków płatniczych pobranych


[DOC] OŚWIADCZENIE dotyczące pobytu służbowego za granicą

[DOC] Przelew zaliczki na konto

[DOC] Rozliczenie zaliczki

[DOC] Użycie samochodu prywatnego

[DOC] Zgłoszenie wyjazdu doktoranta za granicę

[DOC] Zgłoszenie wyjazdu pracownika UAM za granicę

[DOC] Zgłoszenie wyjazdu studenta za granicę

[DOC] Szacowanie wartości zamówienia

Obowiązujące do 2012

[DOC] Deklaracja udziału w projekcie

[DOC] Formularz uczestnictwa - pracownicy

[DOC] Formularz uczestnictwa - studenci

[DOC] Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

[DOC] Ewidencja zadań wyk. w projekcie

[DOC] Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego

[DOC] Kwestionariusz osobowy dla NOWO zatrudnionych

[DOC] Zapotrzebowanie

[DOC] Lista obecności

[DOC] Potwierdzenie odbioru stypendium dla profesora wizytującego

[DOC] Podanie o zatrudnienie

[DOC] Oświadczenie Pracownika/Wykonawcy na potrzeby projektu

[DOC] Wniosek o przyjęcie cudzoziemca

[DOC] Rozliczenie z zaliczki z zagranicznych środków płatniczych pobranych

Documents in English:

[DOC] Declaration of participation in the project

[DOC] Personal information about the participants taking part in projects carried out within the human capital programme

[DOC] Declaration of consent to processing of personal information

[DOC] Grant contract for a visiting professor at Adam Mickiewicz University in Poznań participating in the project

Zgłoszenie wyjazdu:

[DOC] Doktoranta za granicę

[DOC] Pracownika UAM za granicę

[DOC] Studenta za granicę

Listowniki:

[DOC] Czarno-biały pionowy

[DOC] Czarno-biały poziomy

[DOC] Kolorowy pionowy

[DOC] Kolorowy poziomy