Biotechnology

Studia II stopnia w języku angielskim

Prowadzone w języku angielskim studia to połączenie najnowszej wiedzy biotechnologicznej z umiejętnościami praktycznymi. Absolwenci tego kierunku będą umieli założyć i poprowadzić własne firmy biotechnologiczne, będą też cennymi pracownikami w innych instytucjach badawczych czy firmach. Świetna znajomość języka angielskiego będzie ich dodatkowym atutem i przepustką do kariery naukowej za granicą.

Studenci będą się uczyć biotechnologii medycznej. Poznają najnowsze osiągnięcia, koncepcje i metody tej dziedziny wiedzy. Zdobędą umiejętności praktyczne w zakresie technik biologii molekularnej i biomedycznej, obsługi klasycznego i wysoce specjalistycznego sprzętu. Będą się uczyć przedsiębiorczości oraz zagadnień prawnych związanych ze swoją dziedziną nauki.

Oprócz zajęć na uczelni, w programie studiów znajdują się też wyjazdy do wiodących polskich i zagranicznych firm biotechnologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz instytucji badawczych (m.in. do Instytutu Maxa Plancka w Golm).

Poza tytułem magistra, absolwenci otrzymają również certyfikaty ukończenia trzech kursów: bioekonomii, prawa patentowego oraz specjalistycznego języka angielskiego.

Rekrutacja

Liczba miejsc: 15

Wymagania: ukończone studia licencjackie na kierunku biotechnologia – lub pokrewnym.

Kwalifikacja na studia: o przyjęciu na studia decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Wymagane dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy
- deklaracja uczestnictwa w projekcie
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia
- 2 fotografie
- kserokopia dowodu osobistego

Harmonogram rekrutacji 2013:
1.06.2013 - rozpoczęcie internetowej rejestracji (IR) kandydatów na UAM i udostępnienie komputerów dla celów rejestracji w Coll. Biologicum

UWAGA: studenci obcokrajowcy rekrutowani są wg procedury przewidzianej dla kandydatów z zagranicy i mogą od 1.05.2013 r. składać aplikacje na formularzu uniwersyteckim w Dziale Współpracy z Zagranicą UAM.

22.07.2013 - otwarcie biura Komisji Rekrutacyjnej w Coll. Biologicum i początek przyjmowania dokumentów (ul. Umultowska 89, biuro czynne od poniedziałku do piątku, *w lipcu* od 10h00 do 15h00, *w sierpniu* od 10h30 do 15h30)

16.08.2013 - zakończenie rejestracji internetowej, wpłacania opłaty rekrutacyjnej, przypisania jej do kierunku studiów i składania dokumentów kandydatów w biurze Komisji Rekrutacyjnej w Coll. Biologicum

27-28.08.2013 - rozmowy kwalifikacyjne (Coll. Biologicum, ul. Umultowska 89) dla wszystkich kandydatów

30.08.2013 - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

3.09.2013 - przekazanie do Działu Nauczania UAM list osób przyjętych na studia

Kontakt

mgr Barbara Sujecka
e-mail: sujecka@amu.edu.pl

Hanna Kustoń
hkuston@amu.edu.pl

tel. 61 829 55 56

Wydział Biologii UAM
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań