Kształcenie tłumaczy

Wydziałowe studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego i Wydziałowe studia
w zakresie tłumaczenia specjalistycznego i zawodowego to dwie specjalizacje, których absolwenci będą biegle tłumaczyć z co najmniej dwóch języków obcych – angielskiego i niemieckiego, angielskiego i francuskiego lub francuskiego i niemieckiego. Na studiach zdobędą też wiedzę dotyczącą funkcjonowania instytucji unijnych i międzynarodowych.
Studia prowadzone są we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych Parlamentu Europejskiego, Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej, a także z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych. Wydział Neofilologii UAM należy do europejskiej sieci uniwersytetów (EMT), prowadzących studia II stopnia
w zakresie kształcenia tłumaczy pisemnych zgodnie ze standardami europejskimi.
.

Rekrutacja

Specjalności:
Filologia angielska z filologią germańską
Filologia angielska z filologią romańską
Filologia germańska z filologią angielską
Filologia germańska z filologią romańską
Filologia romańska z filologią angielską
Filologia romańska z filologią germańską

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2014 / 2015

Termin rejestracji internetowej – 12 września 2014 r.
Termin składania dokumentów – 12 września 2014 r.
Egzamin pisemny – 15 września, godz. 12.00, sala C2 (Collegium Novum)
Egzaminy ustne – 16 września od godz. 9.00 (numery sal zostaną podane w późniejszym terminie)

Forma egzaminu
Egzamin wstępny na wydziałowe studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego obejmuje część pisemną i ustną.
Egzamin pisemny (30 punktów) stanowią następujące testy:
- test leksykalny (język B)
- test gramatyczno-leksykalny (język B)
- test wiedzy ogólnej

Egzamin ustny (50 punktów) to testy sprawdzające predyspozycje kandydatów, na które składają się:
- ustna rekonstrukcja krótkiego wystąpienia z języków B i C na język A oraz z języka A na język B;
- zdania do rozwinięcia w językach A i B;
- tłumaczenie a vista z języków B i C na język A oraz z języka A na język B.

OBJAŚNIENIA
specjalność język A język B język C
filologia angielska z filologią germańską język polski język angielski język niemiecki
filologia angielska z filologią romańską język polski język angielski język francuski
filologia germańska z filologią angielską język polski język niemiecki język angielski
filologia germańska z filologią romańską język polski język niemiecki język francuski
filologia romańska z filologią angielską język polski język francuski język angielski
filologia romańska z filologią germańską język polski język francuski język niemiecki

Kontakt

Koordynator WSTK:
dr hab. Barbara Walkiewicz
rabarbarfr@yahoo.fr oraz barwal@amu.edu.pl

Sekretarze:
dr Anna Walicka
anna.walicka@interia.pl
mgr Kamila Torzewska-Nowak
kamila86@amu.edu.pl
mgr Katarzyna Stachowiak
kstachowiak@wa.amu.edu.pl

Wydział Neofilologii UAM
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań