Stypendia, staże, wizyty studyjne

Dokształcająca się kadra dydaktyczna, będąca na bieżąco z najnowszymi technologiami i osiągnięciami naukowymi, lepiej naucza studentów i czyni z nich unikatowych absolwentów. Chcąc zapewnić najwyższą jakość nauczania, w ramach projektu organizujemy staże, wizyty studyjne i stypendia dla pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów UAM.

Stypendia, staże i wizyty studyjne zostały zaplanowane nie tylko na studiach i specjalnościach otwartych lub zmodyfikowanych w ramach projektu. Mogą z nich też skorzystać pracownicy i doktoranci innych Wydziałów Uniwersytetu. Sposób przyznawania środków określa regulamin, który został opracowany zgodnie z polityką równych szans. Co roku w każdej z kategorii jedno miejsce przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla matek po doktoracie, wracających na rynek pracy.

W ramach tzw. puli ogólnouczelnianej przyznajemy:

Stypendia

Mają charakter naukowy. Przeznaczone są dla doktorantów, młodych doktorów (post doców) i profesorów wizytujących.

  • Stypendia doktoranckie przyznano w 2010 roku 10 osobom na cały okres studiów doktoranckich. Wynoszą 1400 zł miesięcznie, ich przedłużenie następuje w oparciu o wyniki w nauce. Nie przewidujemy kolejnych rekrutacji na te stypendia – w przypadku gdy ktoś straci prawo do stypendium, otrzyma je osoba z listy rezerwowej.
  • Stypendia postdoktorskie wynoszą 5 tys. zł miesięcznie i przyznawane są na trzy miesiące.
  • Stypendium dla profesora wizytującego wynosi 8 tys. zł i jest przyznawane na miesiąc. Można je dzielić (zasady określa regulamin przyznawania stypendiów).

Staże

Staże zagraniczne w ośrodkach akademickich naukowo-badawczych mają charakter dydaktyczny. Przeznaczone są dla samodzielnych pracowników naukowych, postdoców i doktorantów.

  • Samodzielni pracownicy naukowi mogą wyjechać na miesięczny staż, otrzymując stypendium wysokości 8 tys. zł.
  • Staże dla post doców trwają dwa miesiące, co miesiąc otrzymają oni 5 tys. zł.
  • Staż doktorancki trwa trzy miesiące, comiesięczne stypendium wynosi 3 tys. zł.

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne przeznaczone są dla kadry dydaktycznej, ich celem jest poznanie nowoczesnych metod kształcenia oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej o najnowsze osiągnięcia z danej dziedziny. Wizyta studyjna musi trwać minimum pięć dni roboczych. Jednorazowe stypendium wynosi 3270 zł.

Kontakt

lic. Joanna Hołderny – obsługa administracyjna
holderny@amu.edu.pl
tel. 061/829 40 68